Poetry Collection by Harjeet Singh

Dhalti Sham ka Khula Eshaas hai


Dhalti Sham ka Khula Eshaas hai,
Mere Dil Mein Teri Jagah Kuch Khass hai,
Tu Nahi H ye Malum hai Mujhe,
Par Dil Yahi Kehta h tu Aas-Pass hai