Poetry Collection by Harjeet Singh

Dhalti Sham ka Khula Eshaas hai


Dhalti Sham ka Khula Eshaas hai,
Mere Dil Mein Teri Jagah Kuch Khass hai,
Tu Nahi Hai Ye Malum hai Mujhe,
Par Dil Yahi Kehta Hai  Tu Aas-Pass  hai.